Sąd polubowny

Przy Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. działa Sąd Polubowny rozstrzygający sprawy gospodarcze przekazane do jego kompetencji umową stron (zapis na sąd polubowny lub klauzula arbitrażowa).

Na liście arbitrów Sądu Polubownego figurują znani polscy i zagraniczni specjaliści z zakresu poszczególnych dyscyplin prawniczych lub obszarów wiedzy prawniczej.

Sąd Polubowny działa na podstawie uproszczonej procedury, w postępowaniu szybkim i oszczędnym.

Wyroki Sądu Polubownego oraz ugody przed nim zawarte podlegają przymusowemu wykonaniu na równi z wyrokami sądowymi.

Regulamin Sądu polubownego działającego przy Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych znajduje się na naszej podstronie pod linkiem. Z regulaminu wynika, że w celu przeprowadzenia postępowania przez Sąd Polubowny strony muszą obopólnie wyrazić zgodę na rozstrzygnięcie ewentualnego sporu przez w/w Sąd. W tym celu należy zawrzeć w Umowie klauzule, wystarczy w postanowieniach końcowych brzmiącą:

“Wszelkie spory powstałe w wyniku wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Strony polubownie w innym wypadku rozstrzygać będzie Sąd Polubowny przy Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 77/6, 00-819 Warszawa”. Następnie należy złożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie postępowania. Wniosek można przesłać na adres siedziby Instytutu tj. ul. Złota 77/6, 00-819 Warszawa.