Regulamin Sądu Polubownego

SĄD POLUBOWNY

przy

INSTYTUCIE PRAWA SPÓŁEK

I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

Sp. z o.o. w Krakowie

REGULAMIN

I

USTRÓJ SĄDU POLUBOWNEGO

§ 1

Sąd Polubowny przy Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie jest Stałym Sądem Polubownym powołanym do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów cywilnych pomiędzy stronami, które dokonały ważnego zapisu na ten Sąd Polubowny.

§ 2

1.Siedzibą Sądu Polubownego przy Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie, zwanego dalej Sądem Polubownym jest Kraków.

2.Sąd Polubowny używa pieczęci okrągłej ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.

§ 3

Sąd Polubowny składa się z:

1) Rady Sądu Polubownego

2) Prezesa Sądu Polubownego

3) Arbitrów

4) Sekretariatu.

§ 4

1.Radę Sądu Polubownego Stanowi Zgromadzenie Wspólników Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o.

2. Rada Sądu Polubownego decyduje o wszelkich sprawach nie zastrzeżonych innym organom Sądu Polubownego, a w szczególności:

1) z urzędu lub na wniosek Prezesa Sądu Polubownego rozstrzyga o wpisie i wykreśleniu w liście Arbitrów,

2) powołuje i odwołuje Prezesa Sądu Polubownego,

3) powołuje i odwołuje Sekretarza.

§ 5

Prezes Sądu Polubownego wykonuje czynności wskazane w niniejszym Regulaminie.

§ 6

1.Arbitrem może być tylko osoba posiadająca należyte doświadczenie i biegłą znajomość zasad obrotu gospodarczego, wpisana na listę arbitrów.

2.Arbiter jest niezawisły i nie podlega żadnym instrukcjom a swoją funkcję powinien pełnić według najlepszej wiedzy i umiejętności. Arbiter jest bezstronny, nie reprezentuje żadnej ze stron i jest obowiązany do zachowania tajemnicy.

3.Listę arbitrów prowadzi Sekretariat.

4.Lista arbitrów zawiera imię i nazwisko każdego arbitra, jego stanowisko, stopień i tytuł naukowy oraz specjalność.

§ 7

1.Sekretariat jest organem wykonawczym Sądu Polubownego, zapewnia jego obsługę organizacyjną i finansową.

2.Pracą sekretariatu kieruje Sekretarz.

3.Zakres czynności sekretariatu i Sekretarza określa niniejszy Regulamin.

§ 8

1.Sąd Polubowny pobiera opłaty z tytułu wykonywanych czynności.

2.Wysokość opłat określona jest w Taryfie Opłat Sądu Polubownego.

3.Wynagrodzenie arbitrów określone jest w Taryfie Wynagrodzeń Sądu Polubownego.

II

ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY

§ 9

1.Właściwość Sądu Polubownego zachodzi wówczas gdy strony wyraziły zgodę na poddanie pod jego rozstrzygnięcie sporu cywilnego (zapis na sąd polubowny).

2.Zapis na Sąd Polubowny musi być dokonany w formie pisemnej i podpisany przez obie strony.

3.Wymagania ust. 2 zostają spełnione gdy:

a) zapis na Sąd Polubowny został dokonany w umowie stron,

b) pisemne oświadczenia o poddaniu sporu właściwości Sądu Polubownego zostały złożone oddzielnie.

4.Wymagania ust. 2 spełnione są także wówczas gdy powód wraz z pozwem złoży oświadczenie o poddaniu sporu właściwości Sądu Polubownego a Sekretarz zwróci się do strony przeciwnej o wyrażenie zgody na poddanie tegoż Sporu właściwości Sądu Polubownego i strona przeciwna w terminie zakreślonym przez Sekretarza wyrazi na to zgodę na piśmie.

§ 10

1.W zapisie na Sąd Polubowny każda ze stron może wskazać jednego arbitra i arbitra zapasowego z listy arbitrów Sądu Polubownego. Wskazani arbitrzy wybierają z listy arbitrów Sądu Polubownego arbitra przewodniczącego składu orzekającego (superarbitra) i superarbitra zapasowego.

2.Ponadto zapis na Sąd Polubowny może określać tryb postępowania oraz wskazać prawo, które będzie stosowane przy rozstrzyganiu sporu.

3.W razie niewskazania przez strony arbitrów oraz nieokreślenia trybu postępowania i prawa, które ma być stosowane przy rozstrzyganiu sporu stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.

III

PRAWO WŁAŚCIWE I TRYB POSTĘPOWANIA

§ 11

1.Jeżeli strony nie uzgodniły wspólnie, które prawo ma być stosowane przy rozstrzyganiu sporu zespół orzekający stosuje przepisy polskiego prawa cywilnego a w sprawach z udziałem osób zagranicznych prawo wskazane przez polskie normy kolizyjne (ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym).

2.W granicach stosowanego prawa zespół orzekający uwzględnia zasady słuszności i powszechnie uznane zwyczaje handlowe.

§ 12

1.Sąd Polubowny stosuje tryb postępowania ustalony przez strony albo określony w niniejszym Regulaminie, dążąc zawsze do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.

2.Jeżeli strony nie uzgodniły wspólnie trybu postępowania aż do wniesienia pozwu Sąd Polubowny stosuje tryb postępowania określony w niniejszym regulaminie.

3.Jeżeli w sytuacji opisanej w § 9 ust. 4 powód zaproponował tryb postępowania a pozwany go zaakceptował to przy rozpoznaniu sporu stosowany będzie tryb postępowania zaproponowany przez powoda. Brak zgody pozwanego spowoduje zastosowanie procedury określonej w niniejszym Regulaminie.

IV

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

§ 13

1.Postępowanie przed Sądem Polubownym wszczyna się przez wniesienie pozwu lub wniosku o przeprowadzenie postępowania ugodowego.

2.Pozew lub wniosek o przeprowadzenie postępowania ugodowego oraz ich załączniki mają być wniesione w liczbie odpowiadającej liczbie osób pozwanych oraz w jednym dalszym egzemplarzu. Dotyczy to również innych pism procesowych.

3.Do wniosku o przeprowadzenie postępowania ugodowego stosuje się odpowiednio przepisy o pozwie.

§ 14

1.Pozew powinien zawierać:

1) oznaczenie stron i ich adresy,

2) dokładnie określone żądanie i jego uzasadnienie oraz proponowane środki dowodowe,

3) uzasadnienie właściwości Sądu Polubownego albo poddanie się jej przez powoda w trybie określonym w § 9 ust. 4,

4) podanie wartości przedmiotu sporu jeżeli żądanie pozwu jest niepieniężne w całości 1ub w części, jednakże Prezes Sądu Polubownego albo Arbiter przewodniczący po ukonstytuowaniu się zespołu orzekającego może podaną wartość podwyższyć lub obniżyć jeżeli z treści sprawy wynika, że została określona nieprawidłowo.

2.Pozew może ponadto zawierać wnioski dotyczące interwencji ubocznej oraz pełnomocnictwo, jeżeli powód ustanowił pełnomocnika.

§ 15

Jeżeli zdaniem Sekretarza właściwość Sądu Polubownego nasuwa wątpliwości to zwraca on na to uwagę stronie powodowej, która może do 14 dni uzasadnić bliżej swój pogląd a następnie przedkłada pozew Prezesowi Sądu Polubownego, który podejmuje decyzję o możliwości prowadzenia sprawy przez Sąd Polubowny. Pozytywna decyzja Prezesa Sądu Polubownego nie uchybia § 16.

§ 16

1.W razie podniesienia przez stronę zarzutu niewłaściwości Sądu Polubownego o zasadności tego zarzutu rozstrzyga zespół orzekający.

2.W razie uznania, że nie zachodzi właściwość Sądu Polubownego zespół orzekający wydaje postanowienie o odrzuceniu pozwu.

3.W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę dotychczasowe czynności Prezes Sądu Polubownego może zarządzić zwrot opłaty nie więcej jednak niż 80%.

§ 17

1.W razie złożenia przez stronę powodową oświadczenia w trybie § 9 ust. 4 Sekretarz doręcza stronie pozwanej Regulamin Sądu Polubownego i odpis pozwu z propozycją, aby w określonym terminie wyraziła zgodę na poddanie sporu właściwości Sądu Polubownego.

2.Jeżeli pozwany nie podda sporu właściwości Sądu Polubownego Sekretarz zawiadamia o tym stronę Powodową a Prezes Sądu Polubownego uznaje sprawę za nie wszczętą i zarządza zwrot 90% pobranej opłaty.

§ 18

1.Po wszczęciu sprawy Sekretarz wzywa stronę powodową aby w zakreślonym przez niego terminie:

a) wpłaciła opłatę taryfową a w razie potrzeby także zaliczkę w określonej wysokości,

b) wyznaczyła arbitra i arbitra zapasowego z przesłanej stronie listy arbitrów,

c) uzupełniła pozew jeśli nie odpowiada on wymaganiom Regulaminu.

2.W razie niewpłacenia opłaty w terminie sprawę uważa się za niewszczętą. Wniesienie opłaty po upływie terminu uważa się za wniesienie sprawy w dacie dokonania wpłaty.

3.W razie niewyznaczenia w oznaczonym terminie arbitra lub arbitra zapasowego ustanawia ich za stronę powodową Prezes Sądu Polubownego.

4.W razie nieuzupełnienia pozwu w oznaczonym terminie Prezes Sądu Polubownego może na wniosek Sekretarza uznać sprawę za niewszczętą zarządzając zwrot 90% pobranej opłaty. Uzupełnienie pozwu w późniejszym terminie uważa się za wniesienie pozwu w dacie dokonania uzupełnienia.

§ 19

1.Jeżeli pozew odpowiada wszystkim wymaganiom wówczas Sekretarz:

a) doręcza stronie pozwanej odpis pozwu i wzywa ją aby w określonym terminie wniosła do Sądu Polubownego odpowiedź na pozew, chyba że nastąpiło to wcześniej,

b) wskazuje stronie pozwanej osoby wyznaczone w sprawie na arbitra i arbitra zapasowego przez powoda, przy czym Sekretarz przesyła listę arbitrów i Regulamin i wzywa ją aby w zakreślonym terminie dokonała wyboru arbitra i arbitra zapasowego, chyba że nastąpiło to już wcześniej.

2.W razie niewyznaczenia przez stronę pozwaną arbitra lub arbitra zapasowego w zakreślonym terminie ustanawia ich za stronę pozwaną Prezes Sądu Polubownego.

§ 20

1.W razie uczestnictwa kilku osób po stronie powodowej lub pozwanej, osoby te powinny wyznaczyć zgodnie arbitra i arbitra zapasowego. Brak zgody uważa się za nie wyznaczenie arbitra, ze skutkiem określonym w § 19 ust. 2.

2. Interwenientom ubocznym nie przysługuje prawo wyboru arbitra.

§ 21

Arbitra przewodniczącego zespołu orzekającego (superarbitra) i superarbitra zapasowego wybierają zgodnie arbitrzy. W razie nie wyznaczenia przez arbitrów Arbitra przewodniczącego lub superarbitra zapasowego w terminie tygodniowym od wezwania ich o to przez Sekretarza, wyznaczenia dokonuje Prezes Sądu Polubownego.

V

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

§ 22

1.Sąd Polubowny orzeka w zespole trzyosobowym składającym się z Arbitra przewodniczącego i dwóch arbitrów.

2.Sąd Polubowny może orzekać jednoosobowo tylko na warunkach okreś1onych w §§ 25 i 49 ust.2.

§ 23

Jeżeli dokument uzasadniający właściwość Sądu Polubownego przewiduje rozstrzygnięcie sporu przez zespół orzekający wyznaczony w całości przez Sąd Polubowny to Prezes Sądu Polubownego wyznaczy cały zespół orzekający, określający jednocześnie Arbitra przewodniczącego, superarbitra zapasowego i arbitrów zapasowych.

§ 24

1.Superarbiter zapasowy wchodzi w miejsce superarbitra, gdy ten trwale nie może pełnić swych obowiązków lub zostanie wyłączony.

2.Arbiter zapasowy wchodzi w miejsce arbitra, gdy ten trwale nie może pełnić swych obowiązków albo zostanie wyłączony.

§ 25

Sąd Polubowny może orzekać jednoosobowo, jeżeli strona pozwana wyznaczy tego samego arbitra lub arbitra zapasowego, którego wyznaczyła strona powodowa, z uwzględnieniem sytuacji określonej w § 19 ust.2. Arbiter ten ma prawa i obowiązki Arbitra przewodniczącego.

§ 26

1.Arbitrowi nie wolno uczestniczyć w rozstrzyganiu sprawy, jeżeli zachodzą oko1iczności stanowiące według przepisów kodeksu postępowania cywilnego przyczynę wyłączenia sędziego z mocy samej ustawy oraz zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

2.Strona może w terminie tygodniowym od powzięcia wiadomości o wyznaczeniu arbitra żądać jego wyłączenia, jeżeli zachodzą okoliczności opisane w ust. 1.

3.Odpis wniosku strony o wyłączenie arbitra wyznaczonego przez stronę przeciwną Sekretarz doręcza stronie przeciwnej wzywając ją, aby w terminie nie krótszym niż tydzień wyznaczyła na wypadek uwzględnienia wniosku innego arbitra w miejsce wyłączonego.

4. Wniosek o wyłączenie arbitra lub Arbitra przewodniczącego wraz z ewentualną odpowiedzią na ten wniosek strony przeciwnej rozpoznaje Prezes Sądu Polubownego.

5. W razie wyłączenia Arbitra przewodniczącego w jego miejsce wchodzi superarbiter zapasowy a arbitrzy powinni w terminie tygodniowym wyznaczyć nowego superarbitra zapasowego. W razie niedotrzymania tego terminu Prezes Sądu Polubownego wyznaczy superarbitra zapasowego.

§ 27

1.Z przyczyn określonych w § 26 może zostać wyłączony biegły, tłumacz oraz protokolant.

2.O wyłączeniu biegłego, tłumacza oraz protokolanta decyduje skład orzekający.

§ 28

Arbiter powinien odmówić przyjęcia funkcji, jeżeli przewiduje czasowe trudności we wzięciu aktywnego udziału w rozpoznaniu sprawy. Prezes Sądu Polubownego może okresowo wstrzymać powierzanie spraw arbitrowi, który nie wykazuje należytej aktywności w prowadzeniu powierzonych mu spraw.

VI

ROZPRAWA

§ 29

Niewniesienie w oznaczonym terminie odpowiedzi na pozew jak również niestawiennictwo pozwanego nie wstrzymuje dalszego biegu sprawy lecz ponosi on następstwa przedłużenia postępowania w zakresie kosztów postępowania.

§ 30

1.Niezależnie od odpowiedzi na pozew strona pozwana może na pierwszej rozprawie wnieść pozew wzajemny, o ile jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu Polubownego.

2.Powództwo wzajemne rozpoznaje zespół orzekający ustanowiony dla powództwa głównego.

3.Do pozwu wzajemnego stosuje się przepisy dotyczące pozwu.

4.Zawieszenie lub umorzenie postępowania z pozwu głównego nie tamuje rozpoznania samego pozwu wzajemnego. Jednakże zgodny wniosek stron o zawieszenie postępowania uważa się za wniosek o zawieszenie postępowania z pozwu głównego i wzajemnego, chyba że z wniosku wynika wyraźnie co innego.

§ 31

1.Nie wcześniej niż po upływie terminu zakreślonego do wniesienia odpowiedzi na pozew postępowanie może być zawieszone na wniosek obu stron.

2.W razie zawieszenia postępowania na wniosek powoda lub na zgodny wniosek stron Sąd Polubowny umarza postępowania nie podjęte przez którąkolwiek ze stron w ciągu roku.

3.Przepis § 33 stosuje się odpowiednio.

§ 32

W razie cofnięcia pozwu jeszcze nie opłaconego sprawę uważa się za nie wszczętą.

§ 33

W razie cofnięcia przez stronę powodową całego opłaconego już pozwu Prezes Sądu Polubownego albo zespół orzekający po swoim ukonstytuowaniu się wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. W postępowaniu tym zarządza się z urzędu zwrot pobranej opłaty taryfowej w 90% – gdy cofnięcie nastąpiło przed wydaniem przez Sekretarza zarządzenia doręczenia pozwu stronie pozwanej, w 70% – gdy cofnięcie nastąpiło później lecz nie później niż do ukonstytuowania się zespołu orzekającego, w 50% – gdy cofnięcie nastąpiło później, 1ecz nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy. W postanowieniu tym określa się czy i w jakiej mierze jedna ze stron ma zwrócić drugiej stronie poniesione przez nią koszty.

§ 34

1. Rozprawy odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Na zgodny wniosek stron Arbiter przewodniczący zarządzi rozprawę jawną.

2. Prezes Sądu Polubownego, Sekretarz, superarbiter zapasowy oraz arbitrzy zapasowi mogą zawsze przysłuchiwać się rozprawie. Ponadto rozprawie mogą przysłuchiwać się dwaj mężowie zaufania, każdy wyznaczony przez jedną ze stron.

§ 35

1.Jeżeli wynik sprawy może mieć wpływ na roszczenia regresowe lub odszkodowawcze jednej ze stron do określonej osoby trzeciej, strona ta może do czasu zakończenia pierwszej rozprawy złożyć wniosek o zawiadomienie tej osoby o toczącym się postępowaniu z wezwaniem jej do wzięcia udziału w charakterze interwenienta ubocznego.

2.Wniosek powinien być wniesiony w ilości egzemplarzy wymaganych dla pisma procesowego oraz egzemplarz dla. osoby trzeciej. Do wniosku należy dołączyć po jednym egzemplarzu odpisów wszystkich pism procesowych stron dla osoby trzeciej. Od wniosku o zawiadomienie każdej osoby trzeciej pobiera się opłatę od wnioskodawcy, w wysokości wynoszącej połowę opłaty arbitrażowej na1eżnej od danej sprawy.

3.Sekretarz kieruje jeden egzemplarz opłaconego wniosku wraz z załącznikami i Regulaminem do osoby trzeciej, aby w wyznaczonym terminie oświadczyła czy przystępuje do sporu.

4.W każdej sprawie może występować kilku interwenientów ubocznych po każdej stronie.

5.W razie nieprzystąpienia do sprawy osoby wezwanej nastąpi zwrot z urzędu 70% wpłaconej przez wnioskodawcę opłaty.

§ 36

1.W każdym stadium sprawy strona lub interwenient uboczny może ustanowić pełnomocnika.

2.Strona lub interwenient uboczny może mieć tylko jednego pełnomocnika.

§ 37

1.Doręczenie dokonane przez Sąd Po1ubowny uważa się za prawidłowe w razie istnienia dowodu doręczenia stronie bądź jej pełnomocnikowi. Jeżeli doręczenie w ten sposób jest znacznie utrudnione może ono zostać dokonane za pomocą listu poleconego na adres wskazany przez strony w pismach procesowych, a w braku pisma procesowego od strony pozwanej – na adres podany w kontrakcie lub blankiecie firmowym korespondencji między stronami.

2.Na wniosek i koszt strony albo z urzędu doręczenie może być dokonane w inny skuteczny sposób.

§ 38

1.Sąd Polubowny orzeka po przeprowadzeniu rozprawy.

2.Wyrok może zapaść bez uprzedniej rozprawy tylko w sytuacji przewidzianej w § 49 ust. 1.

§ 39

1. Arbiter przewodniczący zespołu orzekającego powinien tak przygotować rozprawę, aby mogła ona zostać przeprowadzona w miarę możliwości na jednym posiedzeniu. W tym celu może zarządzić wymianę dalszych pism procesowych i wydać inne odpowiednie zarządzenia.

2. Termin rozprawy wyznacza Arbiter przewodniczący. Termin należy tak wyznaczyć, aby umożliwić stronom wzięcie osobistego udziału W rozprawie i przeprowadzenie na niej środków dowodowych.

3. Miejscem rozprawy i orzekania jest siedziba Sądu Polubownego.

4. Sekretarz zawiadamia strony o terminie i miejscu rozprawy.

5. Niestawiennictwo stron należycie powiadomionych o terminie rozprawy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

§ 40

1. Rozprawa odbywa się w języku polskim. Arbiter przewodniczący powołuje tłumacza przysięgłego do całej rozprawy, jeżeli strona, interwenient uboczny lub ich pełnomocnik nie znają języka, w którym prowadzona jest rozprawa. Tłumacz przysięgły zostaje powołany do części rozprawy, jeżeli ma odbyć się przesłuchanie osoby, nie znającej języka rozprawy. Powołanie tłumacza nie jest konieczne, jeżeli jego czynności może wykonać członek zespołu orzekającego lub protokolant, a obecne strony wyrażą na to zgodę.

2. Na zgodny wniosek stron i biorącego udział w sprawie interwenienta ubocznego Arbiter przewodniczący może zarządzić prowadzenie rozprawy w języku obcym.

§ 41

1.Prowadzenie rozprawy należy do Arbitra przewodniczącego.

2.Strony traktowane są równorzędnie i mają pełną możliwość przedstawiania Sądowi Polubownemu tego, co ich zdaniem jest potrzebne dla obrony ich praw.

3. Arbiter przewodniczący może w każdym stadium postępowania skłaniać strony do zawarcia ugody. W razie zawarcia ugody jej treść podpisaną przez strony zamieszcza się w protokole rozprawy a Sąd Polubowny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

4.Jeżeli strony uzgodniły treść ugody lub pełne uznanie powództwa nastąpiło przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy zespół orzekający zarządza z urzędu zwrot 50% pobranej opłaty.

5.Jeżeli strony uzgodniły tekst ugody za pierwszej rozprawie zespół orzekający zarządza z urzędu zwrot 25% pobranej opłaty.

§ 42

1.Zespół orzekający ocenia dowody wnioskowane przez strony według swego uznania.

2.Jeżeli dowód ma być przeprowadzony poza miejscem rozprawy zespół orzekający może zlecić jego przeprowadzenie jednemu ze swych członków lub zwrócić się o to do właściwego sądu państwowego. Jeżeli jednak dowód ma być przeprowadzony za granicą Sąd Polubowny kieruje wniosek o jego przeprowadzenie do właściwego Konsula R.P. lub przeprowadzenie dowodu może nastąpić w inny właściwy sposób.

§ 43

Z rozprawy sporządza się protokół, który podpisuje Arbiter przewodniczący zespołu orzekającego i protokolant.

§ 44

Po uznaniu przez zespół orzekający sprawy za dostatecznie wyjaśnioną Arbiter przewodniczący zamyka rozprawę. Jeżeli jednak przed wydaniem wyroku zespół orzekający uzna to za konieczne może otworzyć zamkniętą rozprawę. Wówczas Arbiter przewodniczący wyznacza termin dalszej rozprawy.

VII

WYROK

§ 45

1.Narada i głosowanie zespołu orzekającego są niejawne i odbywają się w nieobecności stron.

2.Wyrok zapada bezwzględną większością głosów. Jeżeli odnośnie kwot, które mają być zasądzone powstanie różnica zdań, to głos oddany na kwotę najwyższą przyłącza się do głosu oddanego na kwotę bezpośrednio niższą, aż do uzyskania wymaganej większości. Arbiter przegłosowany może dołączyć do akt zdanie odrębne, czyniąc o tym wzmiankę przy swoim podpisie na wyroku.

3.Przy naradzie może być obecny protokolant.

§ 46

1.Wyrok Sądu Polubownego powinien być wydany na piśmie w ciągu dwóch tygodni od zamknięcia rozprawy.

2. Na wniosek Arbitra przewodniczącego Prezes Sądu Polubownego może przedłużyć ten termin o dalsze dwa tygodnie.

§ 47

1.Wyrok powinien zawierać podanie miejsca i daty jego wydania, określenie podstawy właściwości Sądu Polubownego, oznaczenie arbitrów i stron, rozstrzygnięcie o żądaniach stron oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia, chyba że strony zgodnie zrezygnowały z uzasadnienia.

2.W wyroku określa się również czy i w jakiej mierze jedna ze stron ma zwrócić drugiej poniesione przez nią koszty wpłacone do Sądu Polubownego oraz inne koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego.

3. Uzasadnienie wyroku sporządza Arbiter przewodniczący.

4.Wyrok Sądu Polubownego podpisują wszyscy arbitrzy zespołu orzekającego. Jeżeli jednak którykolwiek z arbitrów odmówi podpisu lub nie może się podpisać to wyrok podpisany przez większość arbitrów ma moc prawną. Przyczynę braku podpisu zaznacza się na wyroku.

§ 48

1.Odpisy wyroku podpisywane są tak jak oryginał.

2.Wyrok i jego odpisy muszą być opatrzone pieczęcią Sądu Polubownego.

§ 49

1.Wyrok zapada bez uprzedniej rozprawy, jeżeli strona pozwana pisemnie uznała całość powództwa, w tym także obowiązek zwrotu kosztów. Oświadczenie o uznaniu powództwa bez wyraźnego zaznaczenia, że nie uznaje się obowiązku zwrotu kosztów uważane jest. za uznanie również tego obowiązku.

2.Jeżeli uznanie nastąpiło przed ukonstytuowaniem się zespołu orzekającego, wyrok na podstawie uznania Sąd Polubowny wydaje jednoosobowo w składzie Prezesa Sądu Polubownego. W wyroku orzeka się z urzędu zwrot 50% pobranej opłaty.

§ 50

Sekretarz doręcza z urzędu obu stronom odpis wyroku.

§ 51

1.Wyrok Sądu Polubownego jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

2.Wyrok Sądu Polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego lub ugodą przed takim sądem zawartą.

§ 52

Za zgodą stron Prezes Sądu Polubownego może zarządzić publikację wyroku w czasopismach prawniczych i handlowych w całości lub w części, jednakże bez oznaczenia stron.

§ 53

1.Jeżeli strona zobowiązana nie wykonała dobrowolnie orzeczenia to Prezes Sądu Polubownego może na wniosek strony przeciwnej zarządzić podanie tego faktu do wiadomości innym, określonym przez siebie sądom polubownym w kraju i za granicą

2.Wniosek o zastosowaniu tego środka nie może być zgłoszony przed upływem dwóch miesięcy od wydania orzeczenia.

3.Wniosek nie może być rozpoznany przed upływem miesiąca od powiadomienia o nim strony przeciwnej.

§ 54

Sekretarz przechowuje akta spraw w archiwum Sądu Polubownego przez 10 (dziesięć) lat od daty wydania wyroku.

§ 55

Strony mogą na swój koszt otrzymywać z akt odpisy.

TARYFA OPŁAT SĄDU POLUBOWNEGO

PRZY INSTYTUCIE PRAWA SPÓŁEK I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

Sp. z o.o. w Krakowie

§ 1

Taryfa określa wysokość opłat oraz zasady i tryb ich pobierania w postępowaniu przed Sądem Polubownym.

§2

Sąd Polubowny pobiera opłatę zasadniczą lub zredukowaną, stałą opłatę za każde posiedzenie oraz zaliczkę na wydatki.

§3

Opłata zasadnicza ustalana jest w stosunku do wartości przedmiotu sporu i wynosi przy wartości przedmiotu sporu:

do 10tys.zł 1.500 

ponad 10 tys. zł do 100 tys. zł od pierwszych 10 tys. – 1.500 zł a od nadwyżki ponad 10 tys. – 6,5%

ponad 100 tys. zł do mln zł od pierwszych 100 tys. – 7.500 zł a od nadwyżki ponad 100 tys. – 3,5%

ponad mln do mln od pierwszego mln – 42.000 zł a od nadwyżki ponad mln – 0,8%

powyżej mln od pierwszych mln – 75.000 zł a od nadwyżki ponad mln – 0,6%

przy czym maksymalna opłata taryfowa nie może być wyższa niż 250.000 zł.

Do stawek opłaty zasadniczej dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

§4

Opłatę zasadniczą pobiera się w całości od strony powodowej (głównej lub wzajemnej) oraz od strony zgłaszającej wniosek o zawiadomienie każdej osoby trzeciej o toczącym się postępowaniu z wezwaniem do udziału w charakterze interwenienta ubocznego.

§5

Jeżeli sprawę rozpatruje tylko jeden arbiter pobiera się opłatę zredukowaną wynoszącą 75% opłaty zasadniczej.

§6

1. Sąd Polubowny pobiera zaliczkę na wydatki.

2. Zaliczka na wydatki pobierana jest w wysokości odpowiadającej wydatkom koniecznym dla przeprowadzenia postępowania (np. opinie biegłych, pomoc sądowa, przejazdy i utrzymanie arbitrów spoza siedziby Sądu Polubownego.)

3. Do uiszczania zaliczki na wydatki zobowiązana jest strona powodująca czynność, z którą związany jest wydatek. W razie podjęcia takiej czynności z urzędu Sąd Polubowny decyduje, która ze stron jest zobowiązana do uiszczenia zaliczki.

§7

1.Sąd polubowny nie rozpozna wniosku o dokonanie czynności, jeżeli ustalona opłata lub zaliczka na wydatki nie zostanie uiszczona w zakreślonym terminie.

2. Opłaty i zaliczki wpłaca się na konto Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o.

§8

Niniejsza taryfa wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2011 roku.