Klauzula RODO

§1

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem strony www.ipsiz.com.pl i administratorem danych osobowych pozyskanych przez Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. jest Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp z o.o. dalej zwanej administratorem.
 2. Dane osobowe zbierane przez administratora są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19).

§2

Definicje

 1. Administrator – oznacza Spółkę Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 77/6, 00-819 Warszawa wpisanej do KRS pod numerem:0000007482.
 2. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”, “podmiot danych”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Fanpage – oznacza profil publiczny Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. na portalach społecznościowych: Facebook, Linkedin, Tweeter, Youtube, Instagram.
 4. Polityka – oznacza niniejszą politykę
 5. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1
 6. Strona – oznacza stronę internetową pod adresem www.ipsiz.com.pl
 7. Profilowanie – – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

§3

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator dokłada staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 2. Zbieranie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 6. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwa danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, a dostęp do danych mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

§4

Cel i zakres zbierania danych. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 1. Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Sp. z o.o. może przetwarzań dane osobowe na podstawie i w celu:

– Sekcji zgłaszania problemów prawnych polegających na wysłaniu przez odwiedzającego stronę internetową wiadomości, w której podane mogą zostać Dane Osobowe.

– Zbierane dane osobowe mające na celu monitorowanie ruch na stronie, administratorem tych danych jest Automatic Inc z siedzibą w San Francisco będącego właścicielem serwisu WordPress.com, który udostępnia zaszyfrowane dane o ruchu na stronie administratorowi.

§5

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda (a więc przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – dane osobowe przetwarzane są przez Administratora do czasu realizacji celu w jakim zostały zebrane, najdalej do dnia wycofania zgody. Każdorazowo okres ten jest wskazywany w klauzuli informacyjnej.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy (a więc przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO), dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, oraz również do upływu okresu przedawnienia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu. Przykładowo, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość e-mail (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego), dane osobowe przetwarzane  są przez okres prowadzenia dalszej korespondencji, ewentualnie przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Okresy przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Facebook, Tweeter, Linkedin oraz Instagram (wpisy, i inne aktywności) określany jest przed podmiot.
 4. W celach archiwalnych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dane osobowe przetwarzane są przez czas określony dla poszczególnych kategorii archiwalnych.
 5. Poza przypadkami określonymi powyżej dane przechowywane są przez Administratora do dnia zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.
 6. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie niszczone lub anonimizowane.

§6

Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator w ramach swojej działalności lub do podmiotów określonych w przepisach. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. Administrator nie zamierza we własnym zakresie bezpośrednio przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Jednak z uwagi na specyfikę działania mediów społecznościowych Pani/Pana dane osobowe, zebrane w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z Fanpage (polubienie treści lub grafiki, obserwowanie Fanpage, udostępnienie treści) mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA. Zasady przetwarzania danych, w tym przekazywania ich do krajów trzecich:
 4. Przez Mea Platforms Ireland Limited (dot. Facebook) są dostępne po linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy/update
 5. W przypadku korzystania z portalu YouTube informacje o przetwarzaniu danych przez Administratora portalu dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
 6. W przypadku portalu Twitter informacje te dostępne są pod linkiem: https://twitter.com/en/tos
 7. W przypadku Linkedin informacje te dostępne są pod linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 8. W przypadku Instagram informacje te dostępne są pod linkiem: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

§7

Prawa podmiotów danych

 1. W zmiany danych osobowych opisanej w §7 ust. 3 należy się kontaktować za pośrednictwem email: … lub telefonicznie pod numerem telefonu: …
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 3. Przetwarzane zgodnie z prawem,
 4. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 5. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzaniu, prawo wniesienia sprzeciwu. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo wycofania zgody.
 7. Podstawy prawne żądania podmiotu danych (osoby, której dane osobowe są przetwarzane):
 8. Dostęp do danych – art. 15 RODO – w każdym przypadku
 9. Sprostowanie danych – art. 16 RODO – w każdym przypadku gdy dane są nieprawidłowe,
 10. Usunięcie danych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO, gdy:
 11. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 12. Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 13. Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 14. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 15. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
 16. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO – w następujących przypadkach:
 17. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 18. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 19. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 20. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 21. Prawo przeniesienia danych – art. 20 RODO jeżeli:
 22.  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; ora
 23. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
 24. Sprzeciw – art. 21 RODO – dotyczy przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.
 25. Prawo do usunięcia danych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
 26. Korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 27. Wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 28. Celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo sprzeciwu uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 29. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 30. Prawo wycofania zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
 31.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 5 można wysłać stosowną wiadomość email na adres wskazany w ust. 1 powyżej.
 32. W sytuacji wystąpienia przez podmiot danych z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełniania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 33. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 34. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne m.in. do: kontynuacji korzystania z Fanpage, zawarcia umowy, uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
 35. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji/kontynuacji świadczonych usług, w tym udziału w rekrutacji, zawarcia umowy, pozostawienia komentarza.

II. Polityka COOKIES:

§1

GOOGLE ANALYTICS

 1. Strona korzysta z usługi Google Analytics świadczonej przez Google Ireland Limited (“Google”), spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047).
 2. Google będzie analizować korzystanie ze Strony przez użytkowników, co pozwoli Administratorowi na ulepszenie Strony. Informacje gromadzone przez Google w związku z korzystaniem ze Strony (np. odwiedzane podstrony i czas spędzony na nich) będą przesyłane do serwera Google, gdzie będą one przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki będą następnie udostępniane Administratorowi w postaci zanonimizowanej w panelu GA. Zbierana dane nie będą kojarzone z pełnym adresem IP użytkownika w ramach tego procesu.
 3. Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronach Google Analytics Terms of Use https://www.google.com/analytics/terms/us.html https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ (warunki korzystania z usługi), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics<https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en-GB> (zasady prywatności i ochrony danych) https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en-GB oraz Google Privacy Policy<http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/> (regulamin prywatności) https://policies.google.com/privacy?hl=en
 4. Użytkownik może dezaktywować Google Analytics. W tym celu należy kliknąć na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

§2

Pliki COOKIES

 1. Strona używa plików “cookies”.
 2. Instalacja plików “cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Stronie. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania anonimowych statystyk odwiedzin Strony.
 3. Pliki “cookies” służą do realizacji następujących celów:
 4. zapewnienie prawidłowego działania witryn Strony w przeglądarce
 5. ułatwienia użytkownikowi korzystania ze Strony i dopasowania go do potrzeb użytkownika
 6. zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji użytkownika
 7. tworzenia statystyk Strony umożliwiających poznanie oczekiwań użytkowników i rozwój Strony tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. poprzez analizę zapytań z wyszukiwarek).
 8. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki cookies są częścią mechanizmu odpowiedzialnego za przesyłanie do programów analitycznych danych zawierających informacje o sposobie korzystania ze Strony przez użytkownika. Dane te zawierają informacje m.in. na temat liczby sesji, czasu interakcji ze stroną, ilości odwiedzonych podstron oraz źródła z jakiego użytkownik wszedł na stronę. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika.
 9. W ramach Strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:
 10. Pliki “cookies” służące do określenia statystyk popularności stron, ilości odwiedzin i rozkładu odwiedzin w czasie (DevTools: cookie-agreed; cookie-agreed-version; _pk_ses.x.xxxx; _pk_id.x.xxxx _pk_ref.x.xxxx; MATOMO_SESSID; SSESS<id>; _ga > _ga_<id>)
 11. Pliki “cookies” ustawiane przez serwer aplikacyjny przyznawane przy pierwszej wizycie na Stronie, usuwane po pewnym czasie braku aktywności bądź w wyniku zakończenia ustalonej czynności na Stronie, np. opuszczenie strony, zamknięcie przeglądarki, wylogowani
 12. Użytkownik posiada możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików “cookies” na urządzeniu. Wyłączenie przechowywania plików “cookies” może spowodować, że niektóre funkcje Strony mogą nie działać poprawnie.
 13. Jak zablokować pliki “cookies”: użytkownik może zdecydować o zapisywaniu bądź nie plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki.
 14. W każdej przeglądarce ustawienia plików “cookies” ustawia się osobno.
 15. Strona wykorzystuje cookies (niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę użytkownika). Służą one do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania Strony. Większość używanych przeglądarek na komputerach i innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki cookies. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji “Pomoc” w menu używanej przeglądarki. Pliki cookies pozwalają na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z serwisu. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe działanie strony oraz nieprawidłowe wyświetlanie w przeglądarce.
 16. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

III. Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Zmiany w niniejszej Polityce mogą być wprowadzane w każdym czasie, w szczególności z powodu zmian przepisów prawnych, rozwoju technologii, zmian u Administratora, rozwoju Strony i mediów społecznościowych Administratora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana oraz aktualizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych na Stronie będą niezwłocznie komunikowane poprzez ogłoszenie na Stronie.
 5. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 13.06. 2022 roku.